Passend onderwijs stelt de ondersteuningsbehoefte van een kind of jongere centraal. Het gaat niet om de mogelijke belemmeringen van leerlingen, maar om wat zij nodig hebben om hun schoolloopbaan goed te doorlopen.

Een deel van de leerlingen ervaart problemen in die schoolloopbaan. Dat kan door medische klachten, gedragsproblemen, door hun thuissituatie of door een combinatie van factoren komen. Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat voor iedere leerling met een ondersteuningsbehoefte een passende plek en maatwerk voor extra ondersteuning beschikbaar is.

De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. 

Meer informatie?

www.passendonderwijs.nl

http://www.swvzodrenthe.nl/uploads/3/0/6/5/3065450/ondersteuningsplan_swv_zuidoost_drenthe_2202_-11_april_2014_geaccordeerd_door_alv_op_17_april_2014.pdf

Voor zover dit pas binnen het schoolondersteuningsprofiel en de feitelijke beschikbaarheid van de daarvoor noodzakelijke faciliteiten, biedt de school aan de leerling de ondersteuning en begeleiding die de leerling nodig heeft om op een goede manier aan het onderwijs op de school deel te kunnen nemen. Als er bij de opstelling van het Ontwikkelperspectief voor de leerling overeenstemming tussen ouders en school ontbreekt over de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan wel het ondersteuningsaanbod van de school, zal de school een deskundigenadvies inwinnen van de PCL+ van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs waarbij de school is aangesloten. De school volgt het deskundigenadvies van de PCL+. Alle scholen in het Samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken op dit punt dezelfde lijn te volgen. 
 

Op De Nieuwe Veste staat het onderwijs aan de leerlingen centraal. De zorg binnen De Nieuwe Veste is ondersteunen en maatwerk: per leerling wordt gekeken wat hij aan ondersteuning nodig heeft om zijn talenten maximaal te kunnen ontwikkelen. Het onderwijs is leidend en de zorg is daarin geïntegreerd.

De mentor begeleidt en adviseert zijn leerlingen. De mentor is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt binnen de school.

Als een leerling niet genoeg heeft aan de basiszorg die de mentor en de vakdocenten hem kunnen bieden, kan hij voor extra zorg terecht bij de leerlingbegeleider.

De leerlingbegeleider kan – met toestemming van ouders- de problematiek van een leerling inbrengen in het Zorgadviesteam (ZAT) Dit team bestaat uit: schoolarts, maatschappelijk werker, leerplichtambtenaar en schoolagent. Met hun expertise kunnen ze de school van advies voorzien en waar nodig ondersteuning bieden.

De Nieuwe Veste beschikt over een orthopedagoog, een gedragsspecialist en specialisten op het gebied van autisme, leer- en  gedragsproblemen. Daar waar nodig worden zij ingezet voor de begeleiding van leerlingen.

Zie ook Zorgplan De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste.pdf
Medicijnverstrekking en medisch handelen.pdf
School Ondersteunings Plan DNV Coevorden.pdf