Privacy

Op De Nieuwe Veste gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. De bescherming va deze persoonsgegevens is uitgewerkt in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Volgens de Wbp zijn persoonsgegevens alle gegevens waarmee directie of indirect een natuurlijk persoon (mens) kan worden geïdentificeerd. 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de aanmelding op onze school). Daarnaast wij zelf ook gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens. 

De leerlinggegevens en de vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem SOM. De gegevens zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. De sectororganisatie voortgezet onderwijs de VO-Raad heeft samen met leveranciers convenanten opgesteld waarin veel verplichtingen die voortvloeien uit de Wbp zijn geconcretiseerd. Als lid van de VO-Raad onderschrijft De Nieuwe Veste deze convenanten en andere zaken met betrekking tot privacy die door de sectororganisatie worden geregeld. Wij hebben met deze leveranciers afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. 

Op onze school hebben we een privacy- en cookiebeleid en een privacyreglement verwerking leerlinggegevens. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Ook wordt er informatie gegeven over de beveiliging van gegevens. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij uw toestemming bij de aanmelding op onze school. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 

Er worden Europees nieuwe privacy-regels opgesteld. De nieuwe wet gaat de nationale wetgeving in de EU-landen vervangen. Ook De Nieuwe Veste moet gaan voldoen aan de nieuwe en strengere regels. Daarom gaan wij de komende tijd aan de slag om onze privacy-zaken zo te regelen dat wij tijdig voldoen aan de nieuwe privacy-regels.

Klik hier voor het privacy- en cookiebeleid

Klik hier voor het privacyreglement verwerking leerlinggegevens