Kwaliteit kost tijd

Kwaliteit betekent de goede dingen goed doen. Wij hebben als school bepaald welke kwaliteit we willen leveren. In het kader van kwaliteitszorg wordt nagegaan of dat ook het geval is. Wij leggen onze doelen vast en ondernemen acties om de bereikte kwaliteit te bewaken of te verbeteren. Er wordt op een planmatige manier gewerkt aan kwaliteitszorg. Het is een belangrijk proces, dat wel de nodige tijd vergt.

Wij kiezen als centraal thema vanuit kwaliteit voor onderwijskwaliteit; de kwaliteit van leerprocessen en leeropbrengsten. Wij voeren jaarlijks een aantal onderzoeken, evaluaties en analyses uit. Daarnaast worden kwaliteitszorginstrumenten ontwikkeld met als doel het tijdig signaleren van zwakke plekken, verbetering van de kwaliteit en het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn van betrokkenen. Via de website van de school houden wij u op de hoogte van de resultaten van onderzoeken, evaluaties en analyses.

De komende jaren willen wij meer aandacht besteden aan kwaliteitsvergelijkingen. Dit omdat kwaliteit een relatief begrip is dat vaak wordt bepaald door middel van vergelijkingen. Voor het maken van vergelijkingen gebruiken wij kengetallen. Een gestructureerde methode voor vergelijking is benchmarking, waarbij onze eigen prestaties worden vergeleken met die van andere scholen.

Onderwijskwaliteit is een niet objectief vast te stellen begrip. Daarom is een voortdurende dialoog tussen belanghebbenden (leerlingen, ouders, personeel) van belang. Er dient regelmatig reflectie plaats te hebben over de verlangde kwaliteit.