Tevredenheidonderzoek ouders 2010

In 2002 hebben wij samen met de Ouderraad besloten om een onderzoek te laten uitvoeren onder alle ouders van de school. De uitkomsten van het onderzoek gaven inzicht in het beeld dat ouders hebben over de school. Dit beeld is gebaseerd op de ervaringen en verwachtingen ten aanzien van de school. Het onderzoek in 2002 betrof de locatie Van Heeckerenlaan.
In 2006 is het tevredenheidonderzoek ouders herhaald. In dit onderzoek zijn de locaties Linthorst Homanlaan en Piet Heinstraat Hardenberg ook meegenomen. De in 2002 en 2006 gehouden onderzoeken zijn uitgevoerd door het Instituut voor Communicatie & Media, Hanzehogeschool Groningen.

In 2010 heeft De Nieuwe Veste in samenwerking met de Ouderraad wederom een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van ouders. Het doel van het onderzoek was te onderzoek hoe ouders het onderwijs op De Nieuwe veste ervaren en hoe tevreden ze daarmee zijn. Ruim 43% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek is gebleken, dat de ouders over het algemeen tevreden zijn over de school en het onderwijs. De ouders geven de school het cijfer 7,0 en de inhoud van het onderwijs het cijfer 7,1.

De afdelingen hebben goed gescoord op de volgende punten:

Afdeling Vakcollege, locatie Van Heeckerenlaan:
- de tevredenheid over de 10-minutengesprekken;
- het serieus nemen van klachten van leerlingen en ouders.

Afdeling Intersectoraal, locatie Van Heeckerenlaan:
- het bijhouden van de aan- en afwezigheid van leerlingen;
- het met plezier naar school gaan.

Afdeling Mavo, locatie Van Heeckerenlaan:
- de bereikbaarheid van de mentor;
- de duidelijke en consequent toegepaste bevorderingsnormen.

Afdeling Havo, locatie Van Heeckerenlaan:
- de bereikbaarheid van de mentor;
- het welkom voelen op school.

Afdeling Vwo, locatie Van Heeckerenlaan:
- de bereikbaarheid van de mentor;
- het instromen op het goede niveau.

Afdeling Praktijkonderwijs, locatie Linthorst Homanlaan:
- het organiseren van voldoende en leuke activiteiten;
- het bekend zijn waar je terecht kunt met problemen.

Locatie Piet Heinstraat:
- de bereikbaarheid van de mentor;
- het bijhouden van de aan- en afwezigheid van leerlingen.

Uit het onderzoek is uiteraard ook een aantal verbeterpunten naar voren gekomen:
- het gelijk behandelen van alle leerlingen;
- de lesuitval en het op school werken bij lesuitval;
- het hebben van voldoende ruimtes om zelfstandig te werken;
- het goed controleren van het huiswerk;
- het geven van informatie over mogelijkheden na De Nieuwe Veste.

De uitkomsten zijn besproken in alle geledingen zoals onder andere het managementteam, de afdelingen en de ouderraden.

Op de algemene ouderavond op 17 november 2010 zijn de resultaten gepresenteerd aan de ouders van de locatie Van Heeckerenlaan. De resultaten zijn ook gepresenteerd op de algemene ouderavond van de locatie Piet Heinstraat. Tijdens rondetafelgesprekken is per afdeling een aantal vraagstellingen besproken. Hieronder een korte samenvatting van de uitkomst.

Afdeling Vakcollege, locatie Van Heeckerenlaan:
Er is gesproken over de lesuitval en het werken op school bij lesuitval. De ouders zijn van mening, dat de docenten afspraken zoveel mogelijk in vrije uren moeten plannen en dat de school zoveel mogelijk moet zorgen voor opvang bij lesuitval.
Er is ook gesproken over het uitschelden en bedreigen van leerlingen. De ouders vinden toezicht in en om de school belangrijk. De leerlingen dienen voorgelicht te worden over schelden, pesten en geweld en de consequenties daarvan.

Afdeling Intersectoraal, locatie Van Heeckerenlaan:
Er is gesproken over het geven van informatie over de mogelijkheden na De Nieuwe Veste. De afdeling dient hier meer aandacht aan te besteden. Het zou ingebed moeten worden in het curriculum.
Er is ook gesproken over het voorkomen van het rondhangen buiten de school bij lesuitval.
Dit is belangrijk om overlast te voorkomen. Er dient aan de leerlingen gevraagd te worden waar een ruimte aan moet voldoen en over welke faciliteiten de school moet beschikken om bij lesuitval daadwerkelijk op school te blijven.

Afdeling Mavo, locatie Van Heeckerenlaan:
Er is gesproken over het gelijk behandelen van leerlingen. De ouders vinden uniformiteit en het opstellen van richtlijnen belangrijk. Bij het beoordelen van samenwerkingsopdrachten dient er meer controle door de docent plaats te vinden.
Er is ook gesproken over het begeleiden van leerlingen bij de vervolgkeuze en het werken op school bij lesuitval.

Afdeling Havo, locatie Van Heeckerenlaan:
Er is gesproken over een gezellige school. Als de school er gezellig uitziet zullen leerlingen in het gebouw blijven en niet naar buiten gaan. De ouders vinden het belangrijk om de leerlingen te betrekken bij de inrichting en hiervoor per afdeling een budget beschikbaar te stellen. De afdelingen van de school kunnen ingeschakeld worden voor het maken van de inrichting.
Er is ook gesproken over het werken op school bij lesuitval, het gelijk behandelen van leerlingen en het begeleiden van leerlingen bij de vervolgkeuze.

Afdeling Vwo, locatie Van Heeckerenlaan:
Er is gesproken over het beschikken over voldoende ruimtes om zelfstandig te werken en het beschikken over voldoende computers. De ouders vinden het belangrijk, dat de school beschikt over voldoende ruimtes om zelfstandig te kunnen werken en voldoende computers. Er is een aantal opties besproken om het studiecentrum optimaal te kunnen gebruiken. Een van de opties is om het werken met laptops te stimuleren en via een ‘computerfonds’ te sparen voor de aanschaf van laptops.
Er is ook gesproken over lesuitval, een gezellige school en het controleren van huiswerk.

Locatie Piet Heinstraat
Er is gesproken over het op de hoogte zijn van de activiteiten van de Medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. Er zal een aantal keer per jaar een kort verslag van de activiteiten van de Medezeggenschapsraad in de ‘Piet Hein’ geplaatst worden. De vertegenwoordigers van de leerlingenraad zullen de klas informeren over de activiteiten van de leerlingenraad. Een aantal keer per jaar zal er een kort verslag van de activiteiten van de leerlingenraad in de ‘Piet Hein’ geplaatst worden.

Wij hebben de reacties van de ouders als zeer waardevol ervaren. Wij nemen de gemaakte opmerkingen ter harte en zullen, daar waar mogelijk en gewenst, verbeteringen aanbrengen.
Wij herhalen het tevredenheidonderzoek ouders elke vier jaar (2014). Op deze wijze kunnen wij trends vastleggen en onze eigen ontwikkeling volgen.

 209.38.00-BEL rapport tevredenheidonderzoek ouders 2010.pdf