College van Bestuur

Goed onderwijsbestuur
Goed onderwijsbestuur ‘governance’ is een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur van en goed toezicht op (onderwijs)organisaties, en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de (onderwijs)organisatie haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoord en doelmatig onderwijs levert. De stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken is aangesloten bij de VO-raad, vereniging van schoolbesturen en scholen in het Voortgezet Onderwijs. De VO-raad heeft een code goed bestuur opgesteld, die door ons wordt onderschreven en opgevolgd. In 2015 is de code herzien en is een aantal eisen en richtlijnen toegevoegd. Naar aanleiding van de nieuwe eisen/richtlijnen heeft De Nieuwe Veste begin 2016 het bestuursverslag herzien en de verantwoording op de website verbeterd.
Op dit gedeelte van onze website vindt u alle informatie die te maken hebben met onze ‘governance’. Wat is de juridische structuur en wie zijn de bestuurders en toezichthouders? Wij geven graag openheid over onze organisatie en bestuurlijke zaken. Op dit gedeelte van onze website willen we verantwoording afleggen aan iedereen die belang heeft bij of geïnteresseerd is in onze activiteiten.

Stichting
De stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken is een stichting die het bevoegd gezag heeft over scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden en Hardenberg.

De Nieuwe Veste is een openbare, brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met verschillende opleidingen van praktijkonderwijs tot gymnasium. In vmbo basis, vmbo kader en het praktijkonderwijs zitten leerlingen die vooral willen leren in de praktijk. De opleidingen vmbo gemengde leerweg (ICT route), mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium (een formule voor beter bètaonderwijs) zijn voor leerlingen die later theoretisch willen doorleren of studeren. Voor anderstaligen verzorgt De Nieuwe Veste de eerste opvang (taalklas). De school heeft twee locaties in Coevorden en Hardenberg. In Coevorden aan de Van Heeckerenlaan en in Hardenberg aan de Piet Heinstraat.
Bij de stichting werken ongeveer 200 personeelsleden, die gezamenlijk het onderwijs verzorgen aan 2000 leerlingen.

Het bevoegd gezag ligt bij het eenhoofdige College van Bestuur van de stichting. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken
Postbus 240
7740 AE Coevorden
0524-593800

Bezoekadres:
Van Heeckerenlaan 2
7742 AB Coevorden

KvK. 04088532 

Statuten
In de statuten staat beschreven hoe de stichting juridisch en bestuurlijk in elkaar steekt.

College van Bestuur
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en bepaalt het beleid van de organisatie in samenwerking met:
de Raad van Toezicht, het Centraal Managementteam, de Medezeggenschapsraad.

Samenstelling en nevenactiviteiten College van Bestuur
De stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken kent een eenhoofdig College van Bestuur.
Vanaf 1 oktober 2013 wordt deze gevormd door de heer drs. T.R.S. Al.

De heer Al heeft het grootste deel van zijn loopbaan gewerkt in het voortgezet onderwijs. Hij is sinds 2013 bestuurder van De Nieuwe Veste en is daarnaast directeur van een eigen eenmansonderneming op het gebied van dienstverlening voor het onderwijs in de vorm van advies- en interimopdrachten. De heer Al is tevens lid van de Taskforce Zeer Zwakke Scholen van de VO-Raad.
De nevenfuncties van de heer Al gerelateerd aan zijn functie van bestuurder zijn: voorzitter bestuur Samenwerkingsverband Zuidoost- Drenthe en lid bestuur Samenwerkingsverband Noordoost- Overijssel.

Vergaderingen College van Bestuur
Het College van Bestuur vergadert iedere maand, met uitzondering van de schoolvakanties. De vergaderingen van het College van Bestuur zijn openbaar en vinden plaats in scholengemeenschap De Nieuwe Veste te Coevorden.

Reglement College van Bestuur
Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Daarnaast moet het College van Bestuur zich ook aan regels houden om zich te verantwoorden over het beleid, de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsprestaties. Deze en andere regels zijn vastgelegd in het reglement, hierin staan de taken, bevoegdheden en verplichtingen van het College van Bestuur beschreven.

Officiële publicaties College van Bestuur
De officiële publicaties van het College van Bestuur worden gepubliceerd op de website van De Nieuwe Veste.

Klokkenluidersregeling
Klokkenluiden is het verschijnsel dat medewerkers een misstand binnen de organisatie aan de kaak stellen. Het doel van de klokkenluidersregeling is dat vermoedelijke misstanden snel bij de verantwoordelijke aan de orde worden gesteld, zonder negatieve gevolgen voor de medewerker die daartoe het initiatief neemt. De stichting heeft een klokkenluidersregeling vastgesteld.

Omgangs- en integriteitscode personeel
Onze omgangs- en integriteitscode is expliciet van toepassing op de leden van de Raad van toezicht, de leden van het College van Bestuur en alle medewerkers van De Nieuwe Veste en (andere) personen die in opdracht van de school werkzaam zijn.
Met deze omgangs- en integriteitscode verschaffen we helderheid over wat we van elkaar kunnen verwachten en waarop we elkaar kunnen aanspreken, daar waar het gaat om ons gedrag en handelen naar leerlingen, ouders en naar elkaar. Hiermee bevorderen we een veilig leer- en werkklimaat en een veilige omgeving en voldoen we aan de eisen van de code goed onderwijsbestuur van de VO-Raad waarin de onderdelen integriteit en professionaliteit zijn opgenomen.

Documenten
U kunt de code goed onderwijsbestuur, de statuten van de stichting, het reglement van de Raad van Toezicht, de profielschets van de Raad van Toezicht, het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, de vergoedingsregeling van de Raad van Toezicht, het jaarverslag van de Raad van Toezicht en andere documenten via de website bekijken onder Organisatie-Raad van Toezicht-Handboek.