Jaarverslag

Voor u ligt het jaarverslag van De Nieuwe Veste. Niet alleen de cijfers, maar ook de hoofdlijnen van het gevoerde beleid en de voornemens voor de naaste toekomst. Wij achten het van belang dat onze organisatie zich intern en extern verantwoordt, en hebben daarom gekozen voor een openhartig en zelfkritisch verslag. We geven één verslag uit (bestuursverslag en jaarrekening gecombineerd) en maken geen aparte publieksversie.

Het bestuursverslag bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • hoofdstuk 1: leeswijzer en inhoudsopgave;
  • hoofdstuk 2: voorwoord voorzitter College van Bestuur;
  • hoofdstuk 3: beschrijving van het organisatieprofiel;
  • hoofdstuk 4: beschrijving van de strategie en het beleid;
  • hoofdstuk 5: beschrijving van de in 2015 behaalde resultaten;
  • hoofdstuk 6: overzicht van de belanghebbenden van De Nieuwe Veste;
  • hoofdstuk 7: verslag College van Bestuur;
  • hoofdstuk 8: verslag Raad van Toezicht;
  • hoofdstuk 9: verslag Medezeggenschapsraad
  • hoofdstuk 10: continuïteitsparagraaf

De Nieuwe Veste is anno 2015 overduidelijk in een transitie terecht gekomen die een grotere impact heeft dan we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. De veranderingen in onze omgeving gaan nog sneller dan we twee jaar geleden hebben ingeschat, en dat betreft alle elementen waarover een school beleid kan en moet formuleren. Des te meer reden om zo veel mogelijk in dialoog te raken met iedereen die rechtstreeks of indirect bij onze school betrokken is. Wij hopen dat het nu voorliggende verslag deze betrokkenen uitnodigt om die dialoog met ons aan te gaan.

Van onze kant zullen wij met daadkracht op de ontwikkelingen reageren, ons veerkrachtig en vernieuwend tonen waar oude gewoonten niet meer effectief zijn, en waar ondernemerschap geboden is ook de sprong naar de toekomst aandurven.

Titus Al, voorzitter College van Bestuur

Het streven van De Nieuwe Veste is om de kwaliteit van het verslag jaarlijks te optimaliseren. Uw opmerkingen over en ideeën voor verbetering van dit verslag zijn van harte welkom. U kunt uw reactie sturen naar info@sgdnv.nl.