Medezeggenschapsraad

Krachtens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is de MR bevoegd het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren in alle aangelegenheden die de school betreffen.
In de MR zijn ouders, leerlingen en personeelsleden verkozen. Bepaalde zaken kunnen pas worden geregeld na instemming, dan wel advies van de MR. Dit is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van De Nieuwe Veste.

Vacatures
Vanwege het aftreden per 1 augustus 2016 van een van de leden uit de oudergeleding van de MR, schrijft de Medezeggenschapsraad van De Nieuwe Veste verkiezingen uit (in de mail, die u hierover ontvangen heeft, is sprake van twee leden, dit is echter niet juist!).
 
Vindt u het belangrijk om betrokken te zijn bij beleidsmatige zaken die op de school van uw kind (of kinderen) aan de orde komen, dan vragen we u om u kandidaat te stellen voor de MR.
Hierover ontvangt u binnenkort een mail. Ook is deze informatie te vinden onder de knop VERKIEZINGEN

Indien er meer dan twee kandidaten zijn, zullen er op 9 juni digitale verkiezingen plaatsvinden.
Heeft u nog vragen hierover, dan kunt u mailen naar verkiezingenmr@sgdnv.nl

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad

 

de heer J.A. Kempen

voorzitter
de heer H. Kunstman vice-voorzitter
de heer E. Boxem secretaris
mevrouw H. Conen  
de heer J. Sterkenburg  
de heer B. Kuil  
mevrouw J. Bakker  
mevrouw S. Laarhuis  
de heer M. van Rijt  
mevrouw A. Boerland  
mevrouw A. Assink  
de heer R. Bijkerk  
de heer R. Hidding