Raad van Toezicht

Goed onderwijsbestuur
Goed onderwijsbestuur ‘governance’ is een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur van en goed toezicht op (onderwijs)organisaties, en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de (onderwijs)organisatie haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoord en doelmatig onderwijs levert. De stichting openbaar voortgezet onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken is aangesloten bij de VO-raad, vereniging van schoolbesturen en scholen in het Voortgezet Onderwijs. De VO-raad heeft een code goed bestuur opgesteld, die door ons wordt onderschreven en opgevolgd. In 2015 is de code herzien en is een aantal eisen en richtlijnen toegevoegd. Naar aanleiding van de nieuwe eisen/richtlijnen heeft De Nieuwe Veste begin 2016 het bestuursverslag herzien en de verantwoording op de website verbeterd.
Op dit gedeelte van onze website vindt u alle informatie die te maken hebben met onze ‘governance’. Wat is de juridische structuur en wie zijn de bestuurders en toezichthouders? Wij geven graag openheid over onze organisatie en bestuurlijke zaken. Op dit gedeelte van onze website willen we verantwoording afleggen aan iedereen die belang heeft bij of geïnteresseerd is in onze activiteiten.

Stichting
De stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken is een Stichting die het bevoegd gezag heeft over scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden en Hardenberg.
De kernactiviteit van de stichting is het behartigen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs (VO) aansluitend aan het basisonderwijs in Coevorden, Hardenberg en omstreken. Het verzorgen van het onderwijs vindt plaats vanuit één openbare, brede school De Nieuwe Veste. De Nieuwe Veste heeft één locatie in Coevorden en één locatie in Hardenberg.

De Nieuwe Veste heeft veel verschillende opleidingen, van praktijkonderwijs tot gymnasium. Voor anderstaligen verzorgt De Nieuwe Veste de eerste opvang (taalklas). De school heeft de verschillende opleidingen ondergebracht in drie sectoren.

  • De leerlingen die vooral willen leren in de praktijk, kunnen kiezen voor vmbo basis, vmbo kader en praktijkonderwijs. Deze opleidingen vormen samen de sector beroepsgerichte leerwegen.
  • Voor leerlingen die later willen doorleren of studeren, heeft de school de opleidingen vmbo gemengde leerweg, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Deze opleidingen vormen samen de sector mavo, havo en vwo. De leerlingen van deze sector kunnen kiezen voor het Technasium. Het Technasium is een formule voor beter bètaonderwijs.
  • De Nieuwe Veste biedt in Coevorden minderjarige, niet Nederlands sprekende leerlingen (vaak met een vluchtelingenstatus), onderwijs aan dat passend is voor deze doelgroep (taalkas). De taalklas maakt deel uit van de sector mavo, havo en vwo.
  • De afdelingen vmbo basis, vmbo kader, vmbo gemengde leerweg, mavo en havo aan de Piet Heinstraat in Hardenberg vormen samen de derde sector.

Het bevoegd gezag ligt bij het eenhoofdige College van Bestuur van de Stichting. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken
Postbus 240
7740 AE Coevorden
0524-593800

Bezoekadres:
Van Heeckerenlaan 2
7742 AB Coevorden

KvK. 04088532 

Statuten
In de statuten staat beschreven hoe de stichting juridisch en bestuurlijk in elkaar steekt.

Raad van Toezicht
De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van de Stichting. De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling (het College van Bestuur), is de werkgever van het College van Bestuur en is het klankbord voor het College van Bestuur. 

Samenstelling en nevenactiviteiten Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken bestaat uit vijf leden.
 

Leden Raad van Toezicht Nevenfuncties
De heer R.J. Kempers (voorzitter) Directeur Speciaal Onderwijs Drachten
Mevrouw M.C. Stam (vice-voorzitter/secretaris)    Directeur Welzijn Hattem
Lid Avicenna Academie voor leiderschap te Amersfoort
Lid rotary Hoogezand-Sappemeer
Lid landelijk bestuur Schools cool Nederland
Mevrouw A.E. van Heijningen Voorzitter College van Bestuur bij Onderwijsstichting Arcade in Hardenberg
De heer J.J.L.M. Johannink Advocaat-ondernemer binnen Advocatenkantoor Johannink
Lid rotary Coevorden
De heer R. Oosterloo Zakelijk accountmanager Handelsbanken


Vergaderingen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar en vinden plaats in scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden. Minimaal één week voor de vergadering van de Raad van Toezicht staat de agenda op de website van De Nieuwe Veste.

Vergaderdata in schooljaar 2016/2017 zijn:
donderdag 29 september 2016 om 19.30 uur
donderdag 15 december 2016 om 19.30 uur
donderdag 9 februari 2017 om 19.30 uur
donderdag 20 april 2017 om 19.30 uur
donderdag 6 juli 2017 om 19.30 uur

Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht kunt u inspreken op agendapunten om bijvoorbeeld een toelichting te geven waarom u het niet eens bent met een bepaald voorstel. Ook kunt u het woord voeren over een onderwerp, dat niet op de agenda staat. Voor nadere informatie over het inspreken kunt u terecht bij de bestuurssecretaris. Als u wilt inspreken, dan kunt u dit doorgeven aan de voorzitter, voorafgaand aan de vergadering.

De besluiten van de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt via de website van De Nieuwe Veste.

Reglement Raad van Toezicht
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht.

Profielschets Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de Raad van Toezicht nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet stelt de Raad van Toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op. Dit profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht en passend binnen het algemene profiel van de Raad van Toezicht.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk. Bij herbenoeming houdt de Raad van Toezicht rekening met de wijze van taakvervulling in de voorafgaande periode en met de profielschets.

Vergoeding Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het betreft en bruto vergoeding die jaarlijks wordt vastgesteld en waarin ook alle normale kosten voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn opgenomen: geïnvesteerde tijd, reis- en verblijfskosten, telefoonkosten, kosten kleine kantoorartikelen, kosten literatuur, etc. U kunt de vergoedingsregeling bekijken via de website onder Organisatie-Raad van Toezicht-Handboek. Er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de vergoeding van de Raad van Toezicht in het jaarverslag van de Raad van Toezicht, het bestuursverslag en in de jaarrekening.

Documenten
U kunt de code goed onderwijsbestuur, de statuten van de stichting, het reglement van de Raad van Toezicht, de profielschets van de Raad van Toezicht, het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, de vergoedingsregeling van de Raad van Toezicht, het jaarverslag van de Raad van Toezicht en andere documenten via de website bekijken onder Organisatie-Raad van Toezicht-Handboek.