Jaarverslag Raad van Toezicht 2015

Inleiding
De stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken is een Stichting die het bevoegd gezag heeft over scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden en Hardenberg.
De kernactiviteit van de stichting is het behartigen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs (VO) aansluitend aan het basisonderwijs in Coevorden, Hardenberg en omstreken. Het verzorgen van het onderwijs vindt plaats vanuit één openbare, brede school De Nieuwe Veste. De Nieuwe Veste heeft één locatie in Coevorden en één locatie in Hardenberg.
Het bevoegd gezag ligt bij het eenhoofdige College van Bestuur van de stichting. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is er om toezicht te houden op het handelen van het College van Bestuur, om te kijken of het College van Bestuur zich aan de spelregels houdt. De toezichthoudende taak heeft betrekking op de algemene gang van zaken. Behalve als toezichthouder fungeert de Raad van Toezicht als adviseur van en klankbord voor het College van Bestuur. Het is de taak van de Raad van Toezicht om de keuzes van het College van Bestuur te controleren. Welke stappen worden er genomen en waarom? Dat doet de Raad van Toezicht uiteraard voor de organisatie, maar ook ter bescherming van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.

Samenstelling en (nevenfuncties) Raad van Toezicht
 

Samenstelling Nevenfuncties
De heer R.J. Kempers (voorzitter) Directeur Speciaal Onderwijs Drachten
Mevrouw M.C. Stam (vice-voorzitter/secretaris) Directeur Kwartier Zorg & Welzijn te Hoogezand-Sappemeer,
Menterwolde en Slochteren
Lid Avicenna Academie voor leiderschap te Amersfoort
Lid rotary Hoogezand-Sappemeer
Mevrouw A.E. van Heijningen Voorzitter College van Bestuur bij Onderwijsstichting
Arcade in Hardenberg
De heer J.J.L.M. Johannink Advocaat-ondernemer binnen Advocatenkantoor Johannink
Lid Rotary Coevorden
De heer R. Oosterloo Relatiemanager MKB ING Bank

Er is in 2015 geen (schijn van) belangenverstrengeling tussen de Stichting en de leden van de RvT ontstaan. Indien de leden van de RvT voorzien dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid zou kunnen optreden, melden zij dit terstond aan de voorzitter van de RvT. Dit is nader uitgewerkt in artikel 21 van het reglement Raad van Toezicht.
In het geval van één van de leden is een aanvullende afspraak gemaakt waardoor dit lid niet in ongemakkelijke situaties terecht kan komen.

Benoemingstermijnen Raad van Toezicht  
 

Aftreden / herkiesbaar

Naam

Lid sinds

2014

2015

2016

2017

2018

2019

R.J. Kempers

01-01-10

01-01-14 herkozen

 

 

31-12-17 aftredend

 

 

M.C.

Stam

01-01-12

 

 

01-01-16 herkozen

 

 

31-12-19 aftredend

A. E. van Heyningen

01-01-15

 

 

 

 

31-12-18 herkies-baar

 

J.J.L.M. Johannink

01-01-13

 

 

31-12-16 herkies-baar

 

 

 

R. Oosterloo

01-01-11

 

01-01-15 herkozen

 

 

31-12-18 aftredend

 

Commissies en vergaderingen
De Raad van Toezicht (RvT) vergaderde in het verslagjaar vier keer namelijk op 23 april 2015, 18 juni 2015, 24 september 2015 en 10 december 2015. De voorzitter van de RvT heeft daarnaast vier keer overleg gevoerd met de voorzitter van het College van Bestuur (CvB). Gedurende het verslagjaar was er in en buiten de vergaderingen contact tussen de leden van de RvT en de voorzitter CvB.

De RvT kende in 2015 een auditcommissie. De RvT heeft de heer Oosterloo benoemd als lid van deze commissie. De auditcommissie ondersteunt de RvT bij het uitoefenen van intern toezicht op het bestuur van het CvB en adviseert de RvT gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden  scholen. De commissie bespreekt gevraagd en ongevraagd met de directeur bedrijfsvoering en/of het CvB (financiële) zaken betreffende De Nieuwe Veste.

Rollen toezichthouder
De RvT van De Nieuwe Veste vervult drie rollen. De RvT is werkgever van het CvB, houdt toezicht op het bestuursbeleid en is klankbord voor het CvB.
Hieronder zal worden besproken wat er in het verslagjaar 2015 met betrekking tot deze drie rollen aan de orde is geweest.

Werkgeversrol
Als werkgever hebben de voorzitter en een lid van de RvT een gesprek gevoerd met de voorzitter College van Bestuur over zijn functioneren, de eerder gemaakte prestatieafspraken zijn geëvalueerd en er zijn in samenspraak nieuwe afspraken gemaakt voor de komende periode.

In 2015 heeft de RvT na onderzoek besloten om gezien de hogere eisen die aan toezichthouders worden gesteld en de toegenomen werkdruk, de vergoeding voor de werkzaamheden als toezichthouder vanaf 2015 bij te stellen. De bijgeste lde vergoeding past ruim binnen de grenzen zoals deze landelijk worden geadviseerd. Over de vergoeding voor de leden van de RvT in 2015 wordt verder cijfermatig elders in het bestuursverslag gerapporteerd.

Toezichthoudende rol
Bij het houden van toezicht is eerste en belangrijkste aandachtspunt voor de RvT de onderwijskwaliteit. Zoals bekend hadden of hebben enkele afdelingen van De Nieuwe Veste de kwalificatie ‘zwak’ van de inspectie gekregen. Er wordt door deze afdelingen hard gewerkt om weer een basisarrangement te krijgen.

In het verslagjaar heeft de RvT de jaarrekening 2014 goedgekeurd. Door de realisatie van de taakstellende bezuinigingen sloot De Nieuwe Veste het jaar met een positief resultaat af. Het marktaandeel in Coevorden is de afgelopen jaren gedaald. Om voldoende leerlingen te trekken is het van belang, dat de school goed gepositioneerd is in de omgeving en aantrekkelijk is voor leerlingen en ouders. Zowel in Coevorden als in Hardenberg krijgt de school te maken met eend daling van het leerlingenaantal in verband met krimp. Daarom is het van belang om in de begroting 2015 en het bijbehorende meerjarenperspectief nieuwe taakstellende bezuinigingen op te nemen.

De RvT gaf ook goedkeuring aan het verslag in perspectief 2014. In december 2015 keurde de RvT de begroting 2015 en het bijbehorende meerjarenperspectief goed. De RvT heeft eind 2015 gesproken over de uitkomst van de, in samenwerking met de externe accountant Flynth, opgestelde risicoscan, de geformuleerde risico’s en de consequenties daarvan voor het weerstandsvermogen. In december 2015 gaf de RvT ook goedkeuring aan het strategisch beleidsplan 2015-2019.

Klankbordrol
Een aantal malen is in de vergaderingen van de RvT gesproken over het nieuwe strategisch beleidsplan 2015-2019 en draagvlak verbreding binnen de school. Er is ook gesproken over de relatie tussen het CvB en de MR. Het CvB heeft de RvT geïnformeerd over de onderwijstijd, het transitieplan, compensatie voor de opslagfactor en het taakbeleid. In december 2015 was de RvT aanwezig tijdens een bijeenkomst met het CvB, de MR en het management over de toekomstscenario’s. De RvT volgt met belangstelling de onderwijsontwikkelingen binnen De Nieuwe Veste zoals de ontwikkeling en invoering van het nieuwe onderwijsconcept doelgericht leren in Hardenberg en de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma’s vernieuwd vmbo in combinatie met een nieuw onderwijsconcept.

Evaluatie Raad van Toezicht
Op 21 februari 2016 heeft de RvT haar functioneren in 2015 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie heeft de RvT de volgende conclusies getrokken:

  • de RvT wil in het samenspel met het CvB helder en kritisch blijven ten opzichte van haar rol in de informatieverschaffing en tussentijdse communicatie met het CvB en de MR;
  • de RvT wil in haar teameffectiviteit meer proactief zijn.

Op basis van deze conclusies zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • de RvT is ten opzichte van vorig jaar gegroeid en blijft specifiek in zetten op specialiteiten en competenties van de leden;
  • de RvT wil meer in gaan zetten op haar teameffectiviteit door een gezamenlijke deskundigheids-/cursusmiddag te organiseren 

Vergoeding RvT 2015
In 2015 hebben de leden van de RvT een bruto vergoeding van € 2500 ontvangen voor hun werkzaamheden. De voorzitter ontving € 4000. De vergoeding betreft een totaalbedrag waarin ook alle normale kosten voor het lidmaatschap van de RvT zijn opgenomen: geïnvesteerde tijd, reis- en verblijfskosten, telefoonkosten, kosten kleine kantoorartikelen, kosten literatuur, etc.